ลำดับ รหัสบ่อ ที่ตั้ง ขนาด ปีที่ได้มา/เจาะ ประเภทบ่อ สภาพ หน่วยงาน
668 A-0001 หนองบัวดีหมี ม.7 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
667 A-0002 หนองใคร่นุ่น ม.4 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
666 A-0003 หนองหญ้าแพรก ม.11 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
665 A-0004 หนองหญ้าแพรก ม.5 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
664 A-0005 เหล่านกชุม(ใกล้หอถังประปา/ข้างวัด) ม.4 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
663 A-0006 เหล่านกชุม (ในวัด) ม.4 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
662 A-0007 ดอนหัน ม.1 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
661 A-0008 หนองโจด ม.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
660 A-0009 หนองโจด ม.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
659 A-0010 แดงน้อย ม.7 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
658 A-0011 สาวะถี ม.8 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
657 A-0012 หนองปิง ม.10 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
656 A-0013 โนนสวรรค์ ม.6 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
655 A-0014 หนองบัวทอง ม.8 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
654 A-0015 หนองไผ่ ม.14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
653 A-0016 โนนม่วง ม.12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
652 A-0017 กองร้อย อส.จ.ขก.ที่ 1 (บ.หนองไผ่) ม.14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
651 A-0018 คำบอน (ที่ส่วนบุคคล) ม.7 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
650 A-0019 บ้านคำบอน (ที่ขายของชั่วคราว) ม.7 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
649 A-0020 หนองปอ ม.2 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
648 A-0021 เหล่านาดี ม.11 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
647 A-0022 หัวช้าง ม.8 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
646 A-0023 ห้วยซัน (บ่อที่ 1) ม.4 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ กรป.กลาง
645 A-0024 ห้วยซัน (บ่อที่ 2) ม.4 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ กรป.กลาง
644 A-0025 หนองแวง ม.8 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
643 A-0026 บ.สาวะถี ม.7 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
642 A-0027 หัวทุ่ง ม.5 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ กรป.กลาง
641 A-0028 ตอกแป้น ม.9 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
640 A-0029 บ.โนนเรือง (สามแยก) ม.6 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
639 A-0030 ร. 8 ม. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
638 A-0031 ร. 8/3 ม. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
637 A-0032 บ้านผือ (บ่อที่ 1) ม.1 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
636 A-0033 บ้านผือ (บ่อที่ 2 ศาลากลางบ้าน) ม.2 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
635 A-0034 สาวะถี (ที่ส่วนบุคคล) ม.21 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
634 A-0035 ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ. ม.- ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
633 A-0036 สถานีขนส่งแห่งที่ 3 ม.12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
632 A-0037 มาบตากล้า ม.5 ต.ปอแดง อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
631 A-0038 ปอแดง ม.1 ต.ปอแดง อ.ชนบท 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
630 A-0039 โนนแต้ ม.6 ต.ปอแดง อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
629 A-0040 หัวฝาย ม.2 ต.ปอแดง อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
628 A-0041 หนองยายเกลี้ยง ม.5 ต.วังแสง อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
627 A-0042 โนนสังข์ (บ่อที่ 1) ม.7 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
626 A-0043 โนนสังข์ (บ่อที่ 2) ม.7 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ชำรุด อบจ.ขก.
625 A-0044 กุดเพียขอม ม.1 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
624 A-0045 บ้านแท่น ม.1 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
623 A-0046 หัวนากลาง ม.3 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
622 A-0047 หนองเบ็น ม.9 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
621 A-0048 ห้วยค้อ ม.3 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
620 A-0049 ห้วยไร่ใต้ ม.1 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
619 A-0050 รร.บ้านนาดอกไม้ ม.9 ต.ชนบท อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
618 A-0051 ห้วยไร่ ม.2 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
617 A-0052 ห้วยแก ม.2 ต.ห้วยแก อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
616 A-0053 มาบตากล้า ม.5 ต.ปอแดง อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
615 A-0054 สรtแก้ว ม.4 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
614 A-0055 โนนข่า ม.6 ต.วังแสง อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ กรป.กลาง
613 A-0056 โนนพยอม (บอที่ 1) ม.6 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
612 A-0057 โนนพยอม (บอที่ 2) ม.6 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
611 A-0058 โนนพยอม  ม.8 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
610 A-0059 ท่านางเลื่อน ม.6 ต.ชนบท อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
609 A-0060 กุดเพียขอม ม.7 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
608 A-0061 เสาเล้า ม.4 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
607 A-0062 ห้วยอึ่ง ม.4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
606 A-0063 โนนพะยอม ม.6 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
605 A-0064 โนนพะยอม ม.8 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
604 A-0065 โนนข่า ม.6 ต.วังแสง อ.ชนบท 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
603 A-0066 ท่าม่วง ม.5 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
602 A-0067 เก่าน้อย ม.3 ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
601 A-0068 หนองปลาหมอ ม.6 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
600 A-0069 ผักหวาน (บ่อที่ 1) ม.5 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
599 A-0070 ผักหวาน (บ่อที่ 2) ม.8 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
598 A-0071 โนนแดง ม.1 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
597 A-0072 หนองแวงน้อย ม.12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
596 A-0073 หนองแวง ม.10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
595 A-0074 หนองทุ่ม ม.13 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
594 A-0075 กุดหลง ม.14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
593 A-0076 นานิคม ม.3 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ กรป.กลาง
592 A-0077 โนนแดงน้อย ม.2 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
591 A-0078 ดู่น้อย (บ่อที่ 1) ม.7 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
590 A-0079 ดู่น้อย (บ่อที่ 2) ม.7 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
589 A-0080 ตอประดู่ (บ่อที่ 1) ม.5 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
588 A-0081 ตอประดู่ (บ่อที่ 2) ม.5 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
587 A-0082 ห้วยแคน ม.4 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
586 A-0083 หนองปลาหมอ (บ่อที่ 1) ม.6 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
585 A-0084 หนองปลาหมอ (บ่อที่ 2) ม.7 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
584 A-0085 หัวฝาย (บ่อที่ 1) ม.6 ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
583 A-0086 หัวฝาย (บ่อที่ 2) ม.6 ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
582 A-0087 แคนเหนือ ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
581 A-0088 เหล่าหลวง ม.4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
580 A-0089 ห้วยซัน (บ่อที่ 1) ม.5 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
579 A-0090 ห้วยซัน (บ่อที่ 1) ม.5 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
578 A-0091 หนองเจ้าเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
577 A-0092 ศิลา ม.6 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
576 A-0093 หนองผือ ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
575 A-0094 สร้างเอี่ยน ม.8 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
574 A-0095 ขามป้อม ม.9 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
573 A-0096 กุดเชือก ม.10 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
572 A-0097 ขามป้อม ม.9 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
571 A-0098 บ้านลาน ม.5 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
570 A-0099 สร้างเอี่ยน ม.8 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
569 A-0100 ดอนเปือย ม.4 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
568 A-0101 หนองแวงไร่ ม. ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
567 A-0102 เป้า ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ กรป.กลาง
566 A-0103 ขามเรียน ม.3 ต.เมืองเฟีย อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
565 A-0104 หนองนกเขียน ม.8 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
564 A-0105 ภูเหล็ก (บ่อที่ 1) ม.1 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
563 A-0106 ภูเหล็ก (บ่อที่ 2) ม.1 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
562 A-0107 หนองรูแข้ (บ่อที่ 1) ม.5 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
561 A-0108 หนองรูแข้ (บ่อที่ 2) ม.5 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
560 A-0109 หนองรูแข้ (บ่อที่ 3) ม. ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
559 A-0110 หนองรูแข้ (บ่อที่ 4) ม. ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
558 A-0111 หนองรูแข้ (บ่อที่ 5) ม. ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
557 A-0112 สำโรง (บ่อที่ 1) ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
556 A-0113 สำโรง (บ่อที่ 2) ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
555 A-0114 กุดเชือก (บ่อที่ 1) ม. ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
554 A-0115 กุดเชือก (บ่อที่ 2) ม. ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
553 A-0116 กุดเชือก (บ่อที่ 3) ม. ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
552 A-0117 กุดเชือก (บ่อที่ 4) ม. ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
551 A-0118 ขามป้อม (บ่อที่ 1) ม.9 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
550 A-0119 ขามป้อม (บ่อที่ 2) ม.9 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
549 A-0120 ดอนนาแพง ม.3 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
548 A-0121 ผักหวาน ม.2 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
547 A-0122 บ้านลาน (บ่อที่ 1) ม.5 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
546 A-0123 บ้านลาน (บ่อที่ 2) ม.6 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
545 A-0124 สร้างแปน (บ่อที่ 1) ม.1 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
544 A-0125 สร้างแปน (บ่อที่ 2) ม.1 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
543 A-0126 หนองผือ (บ่อที่ 1) ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
542 A-0127 หนองผือ (บ่อที่ 2) ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
541 A-0128 โนนละม่อม ม.4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
540 A-0129 ดอนเปือย (บ่อที่ 1) ม.4 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
539 A-0130 ดอนเปือย (บ่อที่ 2) ม.4 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
538 A-0131 ป่าปอ (บ่อที่ 1) ม.1 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
537 A-0132 ป่าปอ (บ่อที่ 2) ม.1 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
536 A-0133 ป่าปอ (บ่อที่ 3) ม.1 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
535 A-0134 ป่าปอ (บ่อที่ 4) ม.1 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
534 A-0135 ป่าปอ (บ่อที่ 5) ม.2 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
533 A-0136 ป่าปอ (บ่อที่ 6) ม.2 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
532 A-0137 ป่าปอ (บ่อที่ 7) ม.2 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
531 A-0138 ป่าปอ (บ่อที่ 8) ม.2 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
530 A-0139 นาโน (บ่อที่ 1) ม.7 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
529 A-0140 นาโน (บ่อที่ 2) ม.7 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
528 A-0141 หนองน้ำใส (บ่อที่ 1) ม.1 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
527 A-0142 หนองน้ำใส (บ่อที่ 2) ม.1 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
526 A-0143 ป่างิ้ว (บ่อที่ 1) ม.4 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
525 A-0144 ป่างิ้ว (บ่อที่ 2) ม.4 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
524 A-0145 สว่าง (บ่อที่ 1) ม.8 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
523 A-0146 สว่าง (บ่อที่ 2) ม.8 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
522 A-0147 หนองฮี (บ่อที่ 1) ม.3 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
521 A-0148 หนองฮี (บ่อที่ 2) ม.3 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
520 A-0149 หนองฮี (บ่อที่ 3) ม.3 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
519 A-0150 หนองฮี (บ่อที่ 4) ม.3 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
518 A-0151 หนองฮี (บ่อที่ 5) ม.3 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
517 A-0152 โนนทอง (บ่อที่ 1) ม.6 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
516 A-0153 โนนทอง (บ่อที่ 2) ม.6 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
515 A-0154 หนองนาวัว (บ่อที่ 1) ม.3 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
514 A-0155 หนองนาวัว (บ่อที่ 2) ม.3 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
513 A-0156 หนองนาวัว (บ่อที่ 3) ม.3 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
512 A-0157 หัวหนอง (บ่อที่ 1) ม.1 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
511 A-0158 หัวหนอง (บ่อที่ 2) ม.1 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
510 A-0159 โนนงิ้ว (บ่อที่ 1) ม.2 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
509 A-0160 โนนงิ้ว (บ่อที่ 2) ม.2 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
508 A-0161 ชีกกค้อ (บ่อที่ 1) ม.7 ต.เมืองเฟีย อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
507 A-0162 ชีกกค้อ (บ่อที่ 2) ม.7 ต.เมืองเฟีย อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
506 A-0163 เมืองเพีย (บ่อที่ 1) ม.1 ต.เมืองเฟีย อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
505 A-0164 เมืองเพีย (บ่อที่ 2) ม.1 ต.เมืองเฟีย อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
504 A-0165 ดอนหมากพริก ม.2 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
503 A-0166 โคกโก (บ่อที่ 1) ม.7 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
502 A-0167 โคกโก (บ่อที่ 2) ม.7 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
501 A-0168 หนองแวงไร่ (บ่อที่ 1) ม. ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
500 A-0169 หนองแวงไร่ (บ่อที่ 2) ม. ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
499 A-0170 หนองแวงไร่ (บ่อที่ 3) ม. ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
498 A-0171 หนองแวงไร่ (บ่อที่ 4) ม. ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
497 A-0172 หนองแวงไร่ (บ่อที่ 5) ม. ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
496 A-0173 โสกตลิ่ง (บ่อที่ 1) ม.4 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
495 A-0174 โสกตลิ่ง (บ่อที่ 2) ม.4 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
494 A-0175 โสกตลิ่ง (บ่อที่ 3) ม.4 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
493 A-0176 หนองหว้า (บ่อที่ 1) ม.4 ต.โจดหนองแก อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
492 A-0177 หนองหว้า (บ่อที่ 1) ม.4 ต.โจดหนองแก อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
491 A-0178 รร.บ้านหนองหว้า ม.4 ต.โจดหนองแก อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
490 A-0179 โสกขามน้อย ม.7 ต.โสกนกเต็น อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
489 A-0180 หัวคูน้อย ม.6 ต.โสกนกเต็น อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
488 A-0181 ป่าเป้า (บ่อที่ 1) ม.2 ต.โสกนกเต็น อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
487 A-0182 ป่าเป้า (บ่อที่ 2) ม.2 ต.โสกนกเต็น อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
486 A-0183 หนองแวงโสกพระ (วัดอินทร์แปลง) ม.1 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
485 A-0184 โนนชาด (ใกล้ 3 แยก ที่ส่วนบุคคล) ม.6 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
484 A-0185 หนองโจดน้อย ม.3 ต.หนองมะเขือ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
483 A-0186 หนองแวงนอก ม.2 ต.หนองมะเขือ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
482 A-0187 หนองตะโก ม.3 ต.หนองมะเขือ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
481 A-0188 หัวนา ม.2 ต.หนองมะเขือ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
480 A-0189 หนองมน ม.5 ต.โคกสง่า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
479 A-0190 หนองไผ่ ม.6 ต.โคกสง่า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
478 A-0191 คูขาด (วัดชัยประสิทธ์) ม.2 ต.โคกสง่า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
477 A-0192 หนองบะ ม.3 ต.โคกสง่า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
476 A-0193 บ่อตะคอง ม.3 ต.โนนข่า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
475 A-0194 หนองอรุณ ม.3 ต.ลอมคอม อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
474 A-0195 หนองห้าง ม.8 ต.เมืองพล อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
473 A-0196 หันใหญ่ ม.6 ต.เมืองพล อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
472 A-0197 นานิคม ม.8 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
471 A-0198 หนองหอย ม.6 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
470 A-0199 วังจานคุ้มใต้ ม.10 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
469 A-0200 ยานาง ม.2 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
468 A-0201 โนนหอม ม.8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
467 A-0202 โคกสี (ที่สาธารณะริมสระน้ำทุ่งนา) ม.4 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
466 A-0203 นาคสะดุ้ง (หอถังประปา) ม.3 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
465 A-0204 หนองทุ่ม ม.4 ต.หัวทุ่ง อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
464 A-0205 หนองบัว ม.2 ต.เก่างิ้ว อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
463 A-0206 ศรีกระดานพล ม.1 ต.ลอมคอม อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
462 A-0207 หัวทุ่ง ม.1 ต.หัวทุ่ง อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
461 A-0208 โคกศรี ม.4 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
460 A-0209 บูรณะ ม.8 ต.หนองมะเขือ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
459 A-0210 ฝาผนัง ม.5 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
458 A-0211 ห้วยค้อ ม.9 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
457 A-0212 หนองหว้า ม.4 ต.โจดหนองแก อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
456 A-0213 เหมือดแอ่ ม.8 ต.โจดหนองแก อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
455 A-0214 หัวคู ม.6 ต.โสกนกเต็น อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
454 A-0215 หนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
453 A-0216 รร.ไตรคามฯ ม. ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
452 A-0217 หนองมะเขื่อ ม.1 ต.หนองมะเขือ อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
451 A-0218 หัวนา ม. ต.โนนข่า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
450 A-0219 โนนข่า ม.5 ต.โนนข่า อ.พล 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
449 A-0220 รร.โสกนกเต็น ม.1 ต.โสกนกเต็น อ.พล 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
448 A-0221 หัวบึง (บ่อที่ 1) ม.2 ต.พระยืน อ.พระยืน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
447 A-0222 หัวบึง (บ่อที่ 2) ม.2 ต.พระยืน อ.พระยืน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
446 A-0223 หินเหิบ ม.7 ต.พระยืน อ.พระยืน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
445 A-0224 ที่ว่าการ อ.พระยืน ม. ต.พระยืน อ.พระยืน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
444 A-0225 ร.ร.พระยืนวิทยาคาร ม.14 ต.พระยืน อ.พระยืน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
443 A-0226 โจดน้อย ม.4 ต.พระบุ อ.พระยืน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
442 A-0227 ท่างาม ม.6 ต.พระบุ อ.พระยืน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
441 A-0228 บ่อทอง ม.6 ต.ขามป้อม อ.พระยืน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
440 A-0229 ชาด ม.3 ต.ขามป้อม อ.พระยืน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
439 A-0230 หนองแวง (อยู่ที่เทศบาล ) ม.1 ต.หนองแวง อ.พระยืน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
438 A-0231 หนองโพ ม.2 ต.หนองแวง อ.พระยืน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
437 A-0232 ดงกลาง ม.5 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
436 A-0233 รร.เปือยน้อยศึกษา ม. ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
435 A-0234 วังหิน ม.2 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
434 A-0235 เก่าค้อ (บ่อที่ 1) ม.3 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
433 A-0236 เก่าค้อ (บ่อที่ 2) ม.3 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
432 A-0237 เก่าค้อ (บ่อที่ 3) ม.3 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
431 A-0238 โคกสว่าง ม.7 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
430 A-0239 นาเสียว ม.5 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
429 A-0240 ขามป้อม (บ่อที่ 1) ม.1 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
428 A-0241 ขามป้อม (บ่อที่ 2) ม.1 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
427 A-0242 รร.บ้านหนองนกเขียน ม.5 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
426 A-0243 หนองนกเขียน ม.5 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
425 A-0244 หนองโก ม.6 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
424 A-0245 นาเสถียร ม.8 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
423 A-0246 ส้มป่อยน้อย ม.3 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
422 A-0247 หินฮ่าว ม.7 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
421 A-0248 หัวขัว ม.1 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
420 A-0249 โสกนาค ม.6 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
419 A-0250 นาเสียว ม.5 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
418 A-0251 โคกสว่าง ม.6 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
417 A-0252 หัวงัว ม.1 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
416 A-0253 วังม่วง ม.2 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
415 A-0254 วังม่วง ม.1 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
414 A-0255 ห้วยแร่ ม.7 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
413 A-0256 ห้วยแร่ ม.3 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
412 A-0257 ห้วยโป่ง ม.5 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
411 A-0258 ขามป้อม ม.1 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
410 A-0259 ส้มป่อยใหญ่ ม.2 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
409 A-0260 หัวนาคำ ม.2 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
408 A-0261 ครองชัย ม.8 ต.ดูนสาด อ.กระนวน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
407 A-0262 หนองแวงเป่ง ม.4 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
406 A-0263 บ้านฝาง ม.1 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
405 A-0264 คำมืด ม.3 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
404 A-0265 ตอประดู่ ม.3 ต.ดูนสาด อ.กระนวน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
403 A-0266 โนนสวรรค์ ม.2 ต.ดูนสาด อ.กระนวน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
402 A-0267 ห้วยเชือก ม.4 ต.หนองโก อ.กระนวน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
401 A-0268 บะแต้ (สี่แยก หอถังประปา) ม.5 ต.หนองโก อ.กระนวน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
400 A-0269 หนองแค (สี่แยกศาลากลางบ้าน) ม.15 ต.หนองโก อ.กระนวน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
399 A-0270 หนองโน ม.1 ต.หนองโน อ.กระนวน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
398 A-0271 โสกเสี้ยว ม.2 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
397 A-0272 โป่งแค (วัด) ม.6 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
396 A-0273 โคกกลาง ม.3 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
395 A-0274 นามูล ม.4 ต.ดูนสาด อ.กระนวน 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
394 A-0275 หนองบัวคำมูล ม.4 ต.คูคำ อ.ซำสูง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
393 A-0276 บ.หม้อ (บ่อ 1 อยู่ที่ ร.ร.) ม.5 ต.คูคำ อ.ซำสูง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
392 A-0277 สถานีอนามัยบ้านโนน ม.1 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
391 A-0278 นายม (อยู่ที่ ร.ร.) ม.5 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
390 A-0279 บ.หม้อ (บ่อ 2 อยู่ที่ ร.ร.) ม.5 ต.คูคำ อ.ซำสูง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
389 A-0280 บ้านแห้ว (อยู่ที่วัด) ม.9 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
388 A-0281 นาดอกไม้ ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
387 A-0282 หนองบัว ม.7 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
386 A-0283 สระแก้ว ม.4 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
385 A-0284 บ้านฝาง ม.1 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
384 A-0285 โคกสี ม.5 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
383 A-0286 หนองบัว (บ่อที่ 1) ม.1 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
382 A-0287 หนองบัว (บ่อที่ 2) ม.1 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
381 A-0288 โนนเขว่า ม.9 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
380 A-0289 สร้างแก้ว (บ่อที่ 1) ม.1 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
379 A-0290 สร้างแก้ว (บ่อที่ 2) ม.1 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
378 A-0291 โนนคูณ ม.3 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
377 A-0292 โนนฆ้อง ม.10 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
376 A-0293 สร้างแก้ว ม.1 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
375 A-0294 หนองสำโรง ม.5 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
374 A-0295 บะยาว (บ่อ 1) ม.6 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
373 A-0296 บะยาว (บ่อ 2) ม.6 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
372 A-0297 หนองบัว ม.7 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
371 A-0298 โคกกว้าง ม.7 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
370 A-0299 หนองเซียงซุย ม.4 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
369 A-0300 หัวบึง (บ่อที่ 1) ม.3 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
368 A-0301 หัวบึง (บ่อที่ 2) ม.3 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
367 A-0302 หัวบึง (บ่อที่ 3) ม.3 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
366 A-0303 หัวบึง (บ่อที่ 4) ม.3 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
365 A-0304 โคกใหญ่ (บ่อที่ 1) ม.8 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
364 A-0305 โคกใหญ่ (บ่อที่ 2) ม.11 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
363 A-0306 เขื่อน (บ่อที่ 1) ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
362 A-0307 เขื่อน (บ่อที่ 2) ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
361 A-0308 เขื่อน (บ่อที่ 3) ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
360 A-0309 เขื่อน (บ่อที่ 4) ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
359 A-0310 เขื่อน (บ่อที่ 5) ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
358 A-0311 บ้านเหล่า (บ่อที่ 1) ม.3 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
357 A-0312 บ้านเหล่า (บ่อที่ 2) ม.3 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
356 A-0313 บ้านเหล่า (บ่อที่ 3) ม.3 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
355 A-0314 บ้านแดง (บ่อที่ 1) ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
354 A-0315 บ้านแดง (บ่อที่ 2) ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
353 A-0316 บ้านแดง (บ่อที่ 3) ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
352 A-0317 บ้านแดง  ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
351 A-0318 บ้านแดง  ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
350 A-0319 บ้านแดง  ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
349 A-0320 บ้านแดง  ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
348 A-0321 บ้านแดง  ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
347 A-0322 บ้านแดง  ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
346 A-0323 บ้านแดง  ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
345 A-0324 บ้านแดง  ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
344 A-0325 หนองคลองน้อย (บ่อที่ 1) ม.8 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
343 A-0326 หนองคลองน้อย (บ่อที่ 2) ม.8 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
342 A-0327 หนองคลองน้อย (บ่อที่ 3) ม.8 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
341 A-0328 หนองคลองน้อย (บ่อที่ 4) ม.8 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
340 A-0329 หินกอง (บ่อที่ 1) ม.4 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
339 A-0330 หินกอง (บ่อที่ 2) ม.4 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
338 A-0331 ป่าหวายนั่ง (บ่อที่ 1) ม.1 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
337 A-0332 ป่าหวายนั่ง (บ่อที่ 2) ม.2 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
336 A-0333 ป่าหวายนั่ง (บ่อที่ 3) ม.1 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
335 A-0334 ป่าหวายนั่ง (บ่อที่ 4) ม.2 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
334 A-0335 ป่าหวายนั่ง (บ่อที่ 5) ม.1 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
333 A-0336 ป่าหวายนั่ง (บ่อที่ 6) ม.2 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
332 A-0337 หนองเซียงซุย (บ่อที่ 1) ม.9 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
331 A-0338 หนองเซียงซุย (บ่อที่ 2) ม.4 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
330 A-0339 หนองเซียงซุย (บ่อที่ 3) ม.5 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
329 A-0340 หนองเซียงซุย (บ่อที่ 4) ม.5 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
328 A-0341 หนองเซียงซุย (บ่อที่ 5) ม.9 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
327 A-0342 หนองเซียงซุย (บ่อที่ 6) ม.9 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
326 A-0343 โนนสะอาด (บ่อที่ 1) ม.6 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
325 A-0344 โนนสะอาด (บ่อที่ 2) ม.6 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
324 A-0345 โสกแต้ (บ่อที่ 1) ม.7 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
323 A-0346 โสกแต้ (บ่อที่ 2) ม.7 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
322 A-0347 โสกแต้ (บ่อที่ 3) ม.7 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
321 A-0348 หนองบัว (บ่อที่ 1) ม.8 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
320 A-0349 หนองบัว (บ่อที่ 2) ม.8 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
319 A-0350 หนองบัว (บ่อที่ 3) ม.8 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
318 A-0351 หนองบัว (บ่อที่ 4) ม.11 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
317 A-0352 หนองบัว (บ่อที่ 5) ม.11 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
316 A-0353 หนองบัว (บ่อที่ 6) ม.11 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
315 A-0354 หนองบัว (บ่อที่ 7) ม.11 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
314 A-0355 โคกว้าง (บ่อที่ 1) ม.10 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
313 A-0356 โคกว้าง (บ่อที่ 2) ม.10 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
312 A-0357 โคกว้าง (บ่อที่ 3) ม.10 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
311 A-0358 ห้วยหว้า ม.6 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
310 A-0359 สระแก้ว (หมู่ที่ 1) ม.4 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
309 A-0360 สระแก้ว (หมู่ที่ 2) ม.4 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
308 A-0361 สระแก้ว (หมู่ที่ 3) ม.4 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
307 A-0362 สระแก้ว (หมู่ที่ 4) ม.4 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
306 A-0363 สระแก้ว (หมู่ที่ 5) ม.4 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
305 A-0364 สว่าง (บ่อที่ 1) ม.3 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
304 A-0365 สว่าง (บ่อที่ 2) ม.3 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
303 A-0366 หนองเซียงซุย (บ่อที่ 1) ม. ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
302 A-0367 หนองเซียงซุย (บ่อที่ 2) ม. ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
301 A-0368 หนองเซียงซุย (บ่อที่ 3) ม. ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
300 A-0369 โคกกว้าง (บ่อที่ 1) ม.1 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
299 A-0370 โคกกว้าง (บ่อที่ 2) ม.1 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
298 A-0371 โนนค้อ (บ่อที่ 1) ม.2 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
297 A-0372 โนนค้อ (บ่อที่ 2) ม.2 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
296 A-0373 หินลาด ม.5 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
295 A-0374 วัดบ้านสำโรง ม.1 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
294 A-0375 ดอนแดง ม.3 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
293 A-0376 หนองกุงสว่าง ม.3 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
292 A-0377 ขุมปูน ม.2 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
291 A-0378 สำราญ ม.4 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
290 A-0379 หนองบัวลอง ม.8 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
289 A-0380 หนองแสง ม.2 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
288 A-0381 โนนท่อน ม.3 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
287 A-0382 โนนชาด ม.5 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
286 A-0383 หนองช้างน้ำ (ศาลากลางบ้าน) ม.4 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
285 A-0384 หนองสรวง (วัด) ม.11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
284 A-0385 หนองเสี้ยว ม.7 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
283 A-0386 ศุภชัย ม.5 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
282 A-0387 ปอแดง ม.4 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
281 A-0388 หนองกุง ม.2 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
280 A-0389 เมย ม.8 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
279 A-0390 วัดป่าบ้านหนองบัวแดง ม.5 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
278 A-0391 หนองเปล่ง ม.3 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
277 A-0392 หนองหวาย ม.5 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
276 A-0393 หนองตาไก้ ม.11 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
275 A-0394 โนนธาตุ ม.9 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
274 A-0395 สำราญน้อย ม.2 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
273 A-0396 เหล่าชาติ ม.10 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
272 A-0397 ขามป้อม ม.9 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
271 A-0398 หนองแวง ม.7 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
270 A-0399 สระพังข่า ม.5 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
269 A-0400 รร.หนองเรือวิทยา ม. ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
268 A-0401 หนองกุง ม.4 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
267 A-0402 บ้านกง ม.2 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
266 A-0403 โนนศิลา ม.10 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
265 A-0404 หนองสระ ม.4 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
264 A-0405 หนองลุมพุก ม.6 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
263 A-0406 กุดกว้าง ม.4 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
262 A-0407 โคกกลาง ม.6 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
261 A-0408 บ. กอมอ 52 (ศาลากลางบ้าน) ม.12 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
260 A-0409 บ้านเม็ง ม.3 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
259 A-0410 ยอดห้วย ม.8 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
258 A-0411 หนองหว้า ม.6 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
257 A-0412 โคกสูง ม.3 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
256 A-0413 โนนสาวเอ้ ม.3 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
255 A-0414 โนนลาน ม.2 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
254 A-0415 หนองผือ ม.7 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
253 A-0416 หนองทุ่ม ม.2 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
252 A-0417 หนองหว้า ม.8 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
251 A-0418 โนนหัน ม.1 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ กรป.กลาง
250 A-0419 โนนชาติ ม.4 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
249 A-0420 นาเพียง ม.1 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
248 A-0421 จอมศรี ม.2 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
247 A-0422 หนองบัว ม.11 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
246 A-0423 นาดอกไม้ ม.2 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
245 A-0424 มาลา ม.3 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ กรป.กลาง
244 A-0425 โสกอุดม ม.7 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
243 A-0426 หนองตาไก้ ม.3 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
242 A-0427 ห้วยบง ม.6 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
241 A-0428 หนองพงโพด ม.2 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
240 A-0429 ร.8 พัน 2 ม. ต.โนนหัน อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
239 A-0430 สว่างวารี ม.10 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
238 A-0431 ซำผักหนาม (บ่อที่ 1) ม.11 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
237 A-0432 ซำผักหนาม (บ่อที่ 2) ม.11 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
236 A-0433 ซำผักหนาม (บ่อที่ 3) ม.11 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
235 A-0434 ที่ว่าการ อ.แวงใหญ่ ม. ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
234 A-0435 หนองกระรอก (บ่อที่ 1) ม.4 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
233 A-0436 หนองกระรอก (บ่อที่ 2) ม.4 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
232 A-0437 วัดบ้านหนองแวง ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
231 A-0438 ดอนหัน (บ่อที่ 1) ม.3 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
230 A-0439 ใหม่นาเพียง ม.1 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
229 A-0440 ถลุงเหล็ก ม.7 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
228 A-0441 หนองแดง ม.2 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
227 A-0442 ดอนหัน (บ่อที่ 2) ม.3 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
226 A-0443 ห้วยแก ม.14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
225 A-0444 โนนทอง ม.1 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
224 A-0445 รัตนะ ม.4 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
223 A-0446 นาโพธิ์ ม.2 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
222 A-0447 โนนข่า (บ่อที่ 1) ม.7 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
221 A-0448 แสงอรุณ ม.14 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
220 A-0449 กุดหมากเห็บ ม.4 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
219 A-0450 ถลุงเหล็ก ม.7 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
218 A-0451 ชีท่าวังเวิน ม.16 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
217 A-0452 โนนข่า (บ่อที่ 2) ม.7 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
216 A-0453 ดอนโจด ม.6 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
215 A-0454 ป่าแดง ม.5 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
214 A-0455 เก่าน้อย ม.8 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
213 A-0456 โนนใหญ่ ม.2 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
212 A-0457 หนองกระรอก (บ่อที่ 1) ม.4 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
211 A-0458 หนองกระรอก (บ่อที่ 2) ม.4 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
210 A-0459 ดอนบานไท ม.2 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
209 A-0460 หัวหนองแวง ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
208 A-0461 บะแค ม.5 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
207 A-0462 หนองแดง ม.2 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
206 A-0463 โจดใหญ่ ม.5 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
205 A-0464 หนองทุ่ม ม.8 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
204 A-0465 ห้วยบง ม.5 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
203 A-0466 หนองแซง ม.7 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
202 A-0467 หันโสกเชือก ม.7 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
201 A-0468 โนนบก ม.5 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
200 A-0469 หัวนา ม.4 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
199 A-0470 โคกสง่า ม.6 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
198 A-0471 โนนงิ้ว ม.3 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
197 A-0472 ระหานนา ม.1 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
196 A-0473 ศรีชุมพร ม.9 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
195 A-0474 ลาด ม.6 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
194 A-0475 โนนสะอาด ม.5 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
193 A-0476 หนองกุงธนสาร ม.3 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
192 A-0477 เทพรักษา ม.13 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
191 A-0478 โพนเพ็ก ม.7 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
190 A-0479 นาชุมแสง ม.4 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
189 A-0480 หนองคู ม.15 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
188 A-0481 หนองนาคำ ม.8 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
187 A-0482 สะอาด ม.5 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
186 A-0483 นาคูณ ม.3 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
185 A-0484 หนองนาคำ ม.1 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
184 A-0485 นาจาน ม.1 ต.นาจาน อ.สีชมพู 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
183 A-0486 หนองแสง ม.8 ต.นาจาน อ.สีชมพู 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
182 A-0487 วังขอนยม ม.5 ต.นาจาน อ.สีชมพู 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
181 A-0488 หนองแดง ม.1 ต.หนองแดง อ.สีชมพู 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
180 A-0489 ปากห้วยฝาง ม.3 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
179 A-0490 โนนทองหลาง (บ่อที่ 1) ม.9 ต.สีชมพู อ.สีชมพู 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
178 A-0491 โนนทองหลาง (บ่อที่ 2) ม.9 ต.สีชมพู อ.สีชมพู 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
177 A-0492 ผาขาม (บ่อที่ 1) ม.13 ต.สีชมพู อ.สีชมพู 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
176 A-0493 ผาขาม (บ่อที่ 2) ม.13 ต.สีชมพู อ.สีชมพู 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
175 A-0494 โนนหว่านไฟ ม.6 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
174 A-0495 ที่ว่าการ อ.ภูผาม่าน ม.1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
173 A-0496 ภูผาม่าน ม.1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
172 A-0497 ตาดฟ้า ม.5 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ กรป.กลาง
171 A-0498 ดงสะคร่าน ม.7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ กรป.กลาง
170 A-0499 นาจาน ม.11 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
169 A-0500 วัดอุดมมงคลคีรีเขต ม. ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
168 A-0501 ประดู่ ม.8 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
167 A-0502 หนองบัว ม.8 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ กรป.กลาง
166 A-0503 นาข่า ม.7 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
165 A-0504 หนองบัวเย็น ม.11 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
164 A-0505 มูลตุ่น ม.2 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
163 A-0506 กุดขอนแก่น ม.9 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
162 A-0507 ดงเค็ง ม.5 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
161 A-0508 โนนตุ่น ม.3 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
160 A-0509 หนองไฮ ม.5 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ กรป.กลาง
159 A-0510 หนองไห ม.1 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
158 A-0511 นาจาน ม.2 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
157 A-0512 หนองโน ม.5 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
156 A-0513 บ้านบัว ม.1 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
155 A-0514 ขามป้อม ม.10 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
154 A-0515 หนองหญ้าปล้อง ม.2 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
153 A-0516 ร.ร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย ม.  ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
152 A-0517 ซับเจริญ (วัด) ม.10 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
151 A-0518 กุดลอม ม.8 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ กรป.กลาง
150 A-0519 โนนงาม ม.1 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
149 A-0520 หนองแก ม.8 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
148 A-0521 วังหว้า (บ่อที่ 1) ม. ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
147 A-0522 วังหว้า (บ่อที่ 2) ม. ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
146 A-0523 วังหว้า (บ่อที่ 3) ม. ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
145 A-0524 บ้านแฮด (บ่อที่ 1) ม. ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
144 A-0525 บ้านแฮด (บ่อที่ 2) ม. ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
143 A-0526 บ้านแฮด (บ่อที่ 3) ม. ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
142 A-0527 ขามป้อม (บ่อที่ 1) ม. ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
141 A-0528 ขามป้อม (บ่อที่ 2) ม. ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
140 A-0529 ขามป้อม (บ่อที่ 3) ม. ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
139 A-0530 หนองแซง (บ่อที่ 1) ม. ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
138 A-0531 หนองแซง (บ่อที่ 2) ม. ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
137 A-0532 ดอนปอแดง ม.5 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
136 A-0533 ป่าแดง ม.7 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
135 A-0534 ป่าม่วง ม.9 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
134 A-0535 หนองหัวช้าง (บ่อที่ 1) ม.8 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
133 A-0536 หนองหัวช้าง (บ่อที่ 2) ม.8 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
132 A-0537 เล็บเงือก ม.4 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
131 A-0538 โคกสำราญ (บ่อที่ 1) ม.1 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
130 A-0539 โคกสำราญ (บ่อที่ 2) ม.1 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
129 A-0540 โคกสำราญ (บ่อที่ 3) ม.1 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
128 A-0541 โคกสำราญ (บ่อที่ 4) ม.1 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
127 A-0542 โคกสำราญ (บ่อที่ 5) ม.1 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
126 A-0543 โนนทัน (บ่อที่ 1) ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
125 A-0544 โนนทัน (บ่อที่ 2) ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
124 A-0545 รร.บ้านห้วยยาง ม.8 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
123 A-0546 วัดป่าห้วยยาง ม.6 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
122 A-0547 หนองแวงใหม่ ม.13 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
121 A-0548 ดงบัง ม.4 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
120 A-0549 คำป่ากอ ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
119 A-0550 คำมืดใต้ ม.4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
118 A-0551 หนองอ้อ ม.5 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
117 A-0552 คำบง ม.11 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
116 A-0553 คำใหญ่ ม.9 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
115 A-0554 มิตรภาพ ม.10 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
114 A-0555 โนนศรีสวัสดิ์  ม.3 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
113 A-0556 โนนแดง ม.3 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
112 A-0557 หนองกุงขี้ควง ม.5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
111 A-0558 โคกใหญ่ ม.13 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ อบจ.ขก.
110 A-0559 นางาม ม.6 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ อบจ.ขก.
109 A-0560 หนองกุง ม.10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
108 A-0561 โสกม่วง ม.4 ต.พังทุย อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
107 A-0562 กุดกว้าง (บ่อที่ 1) ม.8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
106 A-0563 กุดกว้าง (บ่อที่ 2) ม.8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
105 A-0564 ท่ากระเสริม (บ่อที่ 1) ม.5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
104 A-0565 ท่ากระเสริม (บ่อที่ 2) ม.5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
103 A-0566 ท่ากระเสริม (บ่อที่ 3) ม.5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
102 A-0567 ท่ากระเสริม (บ่อที่ 4) ม.5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
101 A-0568 ท่ากระเสริม (บ่อที่ 5) ม.5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
100 A-0569 ท่ากระเสริม (บ่อที่ 6) ม.5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
99 A-0570 หนองหานจาง (บ่อที่ 1) ม.8 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
98 A-0571 หนองหานจาง (บ่อที่ 2) ม.8 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
97 A-0572 หนองหานจาง (บ่อที่ 3) ม.8 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
96 A-0573 โคกสูง (บ่อที่ 1) ม.9 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
95 A-0574 โคกสูง (บ่อที่ 2) ม.9 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
94 A-0575 โคกสูง (บ่อที่ 3) ม.9 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
93 A-0576 โคกสูง (บ่อที่ 4) ม.9 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
92 A-0577 คำแก่นคูณ (บ่อที่ 1) ม.7 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
91 A-0578 คำแก่นคูณ (บ่อที่ 2) ม.7 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
90 A-0579 คำแก่นคูณ (บ่อที่ 3) ม.7 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
89 A-0580 คำบง  ม.8 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
88 A-0581 คำบง  ม.9 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
87 A-0582 คำบง  ม.11 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
86 A-0583 คำบง (บ่อที่ 1) ม.13 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
85 A-0584 คำบง (บ่อที่ 2) ม.13 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
84 A-0585 ดงเค็ง (บ่อที่ 1) ม.10 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
83 A-0586 ดงเค็ง (บ่อที่ 2) ม.10 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
82 A-0587 ดงเค็ง (บ่อที่ 3) ม.10 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
81 A-0588 นาศรี (บ่อที่ 1) ม.12 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
80 A-0589 นาศรี (บ่อที่ 2) ม.12 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
79 A-0590 นาศรี (บ่อที่ 3) ม.12 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
78 A-0591 นาศรี (บ่อที่ 4) ม.12 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
77 A-0592 กุดกว้าง ม.8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
76 A-0593 จำปา ม.7 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
75 A-0594 ทรายมูล (บ่อที่ 1) ม.1 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
74 A-0595 ทรายมูล (บ่อที่ 2) ม. ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
73 A-0596 ทรายมูล (บ่อที่ 3) ม. ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
72 A-0597 หนองหว้า ม. ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
71 A-0598 หนองหญ้ารังกา (บ่อที่ 1) ม. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
70 A-0599 หนองหญ้ารังกา (บ่อที่ 2) ม. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
69 A-0600 หนองโน (บ่อที่ 1) ม. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
68 A-0601 หนองโน (บ่อที่ 2) ม. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
67 A-0602 หนองโน (บ่อที่ 3) ม. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
66 A-0603 คำจั่น (บ่อที่ 1) ม.6 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
65 A-0604 คำจั่น (บ่อที่ 2) ม. ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
64 A-0605 คำจั่น (บ่อที่ 3) ม. ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
63 A-0606 คำจั่น (บ่อที่ 4) ม. ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
62 A-0607 โนนสวรรค์ ม. ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
61 A-0608 เพี้ยฟาน (บ่อที่ 1) ม. ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
60 A-0609 เพี้ยฟาน (บ่อที่ 2) ม. ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
59 A-0610 เพี้ยฟาน (บ่อที่ 3) ม. ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
58 A-0611 หนองกุงขี้ควง (บ่อที่ 1) ม.5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
57 A-0612 หนองกุงขี้ควง (บ่อที่ 2) ม.5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
56 A-0613 หนองกุงขี้ควง (บ่อที่ 3) ม.5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
55 A-0614 หนองกุงขี้ควง (บ่อที่ 4) ม.5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
54 A-0615 หนองแวง (บ่อที่ 1) ม.4 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
53 A-0616 หนองแวง (บ่อที่ 2) ม.4 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
52 A-0617 หนองแวง (บ่อที่ 3) ม.17 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
51 A-0618 หนองแวง (บ่อที่ 4) ม.17 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
50 A-0619 โคกใหญ่ (บ่อที่ 1) ม. ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
49 A-0620 โคกใหญ่ (บ่อที่ 2) ม. ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ปิดบ่อ ศชร.ทภ.2
48 A-0621 โคกใหญ่ (บ่อที่ 3) ม. ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
47 A-0622 บ้านขาม (บ่อที่ 1) ม.1 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
46 A-0623 บ้านขาม (บ่อที่ 2) ม.2 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
45 A-0624 บ้านขาม (บ่อที่ 3) ม.15 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
44 A-0625 บ้านขาม (บ่อที่ 4) ม.16 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
43 A-0626 สำโรง (บ่อที่ 1) ม.11 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
42 A-0627 สำโรง (บ่อที่ 2) ม.11 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
41 A-0628 สำโรง (บ่อที่ 3) ม.12 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
40 A-0629 หัวดง (บ่อที่ 1) ม.14 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
39 A-0630 หัวดง (บ่อที่ 2) ม. ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
38 A-0631 นาขาม (บ่อที่ 1) ม.6 ต.พังทุย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
37 A-0632 นาขาม (บ่อที่ 2) ม.6 ต.พังทุย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
36 A-0633 นาขาม (บ่อที่ 3) ม.6 ต.พังทุย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
35 A-0634 นาขาม (บ่อที่ 4) ม.13 ต.พังทุย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
34 A-0635 นาขาม (บ่อที่ 5) ม.13 ต.พังทุย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
33 A-0636 หัวบึง ม. ต.พังทุย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
32 A-0637 หินลาด (บ่อที่ 1) ม. ต.พังทุย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
31 A-0638 หินลาด (บ่อที่ 2) ม. ต.พังทุย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
30 A-0639 คำแก่นคูณน้อย (บ่อที่ 1) ม.8 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
29 A-0640 คำแก่นคูณน้อย (บ่อที่ 2) ม.8 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
28 A-0641 ท่าเม่า ม.6 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
27 A-0642 โนนพยอม (บ่อที่ 1) ม.5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
26 A-0643 โนนพยอม (บ่อที่ 2) ม.5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
25 A-0644 โนนพยอม (บ่อที่ 3) ม.5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
24 A-0645 โนนพยอม (บ่อที่ 4) ม.5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
23 A-0646 โนนศรีสวัสดิ์ (บ่อที่ 1) ม.3 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
22 A-0647 โนนศรีสวัสดิ์ (บ่อที่ 2) ม.3 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
21 A-0648 เสียว (บ่อที่ 1) ม.13 ต.วังชัย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
20 A-0649 เสียว (บ่อที่ 2) ม.13 ต.วังชัย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
19 A-0650 เสียว (บ่อที่ 3) ม.13 ต.วังชัย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
18 A-0651 เสียว (บ่อที่ 4) ม.13 ต.วังชัย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
17 A-0652 เสียว (บ่อที่ 5) ม.13 ต.วังชัย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
16 A-0653 โคกกลาง (บ่อที่ 1) ม.8 ต.วังชัย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
15 A-0654 โคกกลาง (บ่อที่ 2) ม.12 ต.วังชัย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
14 A-0655 โคกกลาง (บ่อที่ 3) ม. ต.วังชัย อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
13 A-0656 หนองอ้อ (บ่อที่ 1) ม.5 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ไม่พบบ่อ ศชร.ทภ.2
12 A-0657 หนองอ้อ (บ่อที่ 2) ม.5 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
11 A-0658 หนองอ้อ (บ่อที่ 3) ม.5 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
10 A-0659 โคกสว่าง (บ่อที่ 1) ม.4 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
9 A-0660 โคกสว่าง (บ่อที่ 2) ม.4 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
8 A-0661 โนนดงมัน ม.14 ต.สะอาด อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
7 A-0662 นายม ม.2 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ ศชร.ทภ.2
6 A-0663 บ.คำมืด ม.3 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ กรป.กลาง
5 A-0664 บ.หนองนาคำ ม.1 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
4 A-0665 บ้านหนองหอย ม.7 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ 4" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
3 A-0666 บ้านหนองแวง(บ่อที่3) ม.8 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
2 A-0667 บ้านหนองแวง(บ่อที่2) ม.8 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.
1 A-0668 บ้านหนองแวง(บ่อที่1) ม.8 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ 6" 2536 อุปโภค/บริโภค ใช้งานได้ อบจ.ขก.