รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2566

สรุปปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ตามประเภทโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการ ยอดยกมา ยอดจัดซื้อ ยอดเบิก-จ่าย ยอดคงเหลือ
งานบริหารฯ 255 67,500 49,340 18,415
งานสาธาฯ 2,819 17,500 20,313 6
งานลาดยาง 1,264 2,500 3,745 19
งานปรับเกรด 2,174 24,500 26,635 39
งานกำจัดวัชพืช 12 7,500 7,505 7
รวมทั้งสิ้น 6,524 119,500 107,538 18,486

สรุปปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน ตามประเภทโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการ ยอดยกมา ยอดจัดซื้อ ยอดเบิก-จ่าย ยอดคงเหลือ
งานบริหารฯ 45 0 45 0
งานสาธาฯ 0 0 0 0
งานลาดยาง 0 0 0 0
งานปรับเกรด 0 0 0 0
งานกำจัดวัชพืช 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 45 0 45 0