ระบบเบิกอะไหล่/วัสดุหล่อลื่น ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

ออกแบบและพัฒนาโดย: นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ