ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 1040 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
30/05/2023 17:49สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำ บริเวณแก่งกุดโดก ต.บ้านโต้น อ.พระยืน 1
30/05/2023 17:45สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการซ่อมแซมคันคูดินข้างฝายกั้นน้ำคสล.ลำห้วยส้มป่อย บ.หนองม่วง ม.2 และฝายกั้นน้ำ คสล.ลำห้วยนา บ.โนนงิ้ว ม.3 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น1
30/05/2023 09:19ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร34
28/05/2023 21:58ผลการนับคะแนนและลำดับที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ)58
28/05/2023 21:57ผลการนับคะแนนและลำดับที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองเรือ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ)61
25/05/2023 16:05เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254013
24/05/2023 14:01ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น175
23/05/2023 19:46ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)20
23/05/2023 16:07นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 228
18/05/2023 16:07ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566/2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น50
16/05/2023 17:31แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น37
16/05/2023 16:31รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น745
16/05/2023 16:29เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 265
12/05/2023 18:09ประชาสัมพันธ์ระบบแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio)41
11/05/2023 15:43ประกาศการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2566 ของ อบจ.ขอนแก่น40
11/05/2023 15:36ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.256612
09/05/2023 17:26ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.256635
08/05/2023 13:34รายงานการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 256630
05/05/2023 16:34ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองเรือ (ส.ถ.4/4)61
05/05/2023 16:33ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอชุมแพ (ส.ถ.4/4)44
02/05/2023 12:03โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร197
01/05/2023 16:37รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน209
01/05/2023 16:21ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น22
28/04/2023 17:05บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น อำเภอชุมแพ เขตเลือกตั้งที่ 2 และอำเภอหนองเรือ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (สมัครระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566)66
28/04/2023 16:52บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองเรือ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (สมัครวันที่ 28 เมษายน 2566 ข้อมูล ณ เวลา 16.30 น.) 34
28/04/2023 16:51บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (สมัครวันที่ 28 เมษายน 2566 ข้อมูล ณ เวลา 16.30 น.)19
28/04/2023 13:28ประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัครรายงานผลคะแนนเลือกตั้งตามโครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)47
27/04/2023 16:32บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองเรือ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (สมัครวันที่ 27 เมษายน 2566 ข้อมูล ณ เวลา 16.30 น.)29
27/04/2023 16:31บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (วันที่ 27 เมษายน 2566 ไม่มีผู้สมัคร)24
27/04/2023 16:30ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)13
27/04/2023 14:53รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256527
26/04/2023 16:43บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (สมัครวันที่ 26 เมษายน 2566 ข้อมูล ณ เวลา 16.30 น.)40
26/04/2023 16:43บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองเรือ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (วันที่ 26 เมษายน 2566 ไม่มีผู้สมัคร)26
25/04/2023 16:41บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองเรือ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (สมัครวันที่ 25 เมษายน 2566 ข้อมูล ณ เวลา 16.30 น.)61
25/04/2023 16:40บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (วันที่ 25 เมษายน 2566 ไม่มีผู้สมัคร)28
24/04/2023 17:35ประกาศรับโอนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารสังกัด อบจ.ขอนแก่น161
24/04/2023 16:45บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองเรือ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (สมัครวันที่ 24 เมษายน 2566 ข้อมูล ณ เวลา 16.30 น.)63
24/04/2023 16:45บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (สมัครวันที่ 24 เมษายน 2566 ข้อมูล ณ เวลา 16.30 น.)48
19/04/2023 16:27ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปริกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566 45
18/04/2023 18:09ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256777
18/04/2023 13:17ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร และประกาศรับโอนของส่วนราชการต่างๆ351
18/04/2023 10:15ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เรื่องให้มีการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น40
11/04/2023 18:18ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น247
10/04/2023 17:30แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก ครั้งที่ 1100
07/04/2023 15:10กรอบการประสานงานโครงการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น21
07/04/2023 15:06ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี งปม. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)44
05/04/2023 15:56เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม 256651
04/04/2023 16:50ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฯ19
04/04/2023 16:47ขายทอตลาดทรัพย์ชำรุด เสื่อมภาพของโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี งปม. 2560-256575
04/04/2023 16:20ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ138
04/04/2023 14:56กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัด อบจ.ขอนแก่น204
31/03/2023 16:53นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก ครั้งที่ 171
31/03/2023 15:36สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในหนองปู่ตา บ.ดอนตะแบง ม.8 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น34
31/03/2023 15:33สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชหนองสระบัวน้อย บ.เมืองเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น27
30/03/2023 19:07ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริส่วนจังหวัดขอนแก่น68
30/03/2023 18:45รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 256624
30/03/2023 16:12ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ Do & Don'ts25
29/03/2023 17:13เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก ครั้งที่ 118
29/03/2023 17:10ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 อบจ.ขอนแก่น55
22/03/2023 16:30สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการซ่อมแซมพนักกั้นน้ำชีที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 3 จุด ในเขตพื้นที่ อบต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น58
22/03/2023 16:26สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการซ่อมแซมพนักกั้นน้ำชีที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บริเวณบ้านหนองขาม ม.2 และ ม.12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น44
21/03/2023 14:58แผนพัฒนาสุขภาพยกระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น86
17/03/2023 16:09ประกาศการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ของอบจ.ขอนแก่น84
13/03/2023 15:50ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปี งปม. 256693
10/03/2023 15:15ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น76
08/03/2023 14:59รับสมัครผู้เข้าการประกวด Miss Wellness World Thailand 2024222
08/03/2023 14:34รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น444
07/03/2023 15:41ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ476
02/03/2023 16:30รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256672
02/03/2023 15:45รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี งปม. 2566189
28/02/2023 15:05ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ได้มีมติรับรองแล้ว99
27/02/2023 16:04สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำสาธารณะสระปทุมวัน บ.สระบัว ม.1 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น43
27/02/2023 16:02สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในสระน้ำ รร.จระเข้วิทยายน ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 48
27/02/2023 15:58สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำบริเวณลำห้วยกุดกว้าง บ.โนนตุ่น ม.15 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น42
23/02/2023 18:21ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการศึกษาดูงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น117
23/02/2023 18:19ประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทน56
23/02/2023 18:09การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 254235
22/02/2023 18:35ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 256644
22/02/2023 18:29เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256635
22/02/2023 18:23ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 256638
22/02/2023 16:51เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก41
22/02/2023 16:50ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 137
22/02/2023 16:44แจ้งมติสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 46
21/02/2023 09:55แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 139
20/02/2023 18:14รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี งปม. 2566236
20/02/2023 14:28ประชาสัมพันธ์คู่มือมารยาทสากลและหลักพิธีการทูต59
17/02/2023 16:07รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น321
17/02/2023 13:55ประชาสัมพัธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค27
14/02/2023 17:38รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น158
14/02/2023 17:35รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 256661
13/02/2023 15:03ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมสมาธิภาวนาเพื่อการบำบัดโรค45
10/02/2023 16:43นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 143
10/02/2023 16:38เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 199
07/02/2023 11:29ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น167
06/02/2023 17:00ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.254650
02/02/2023 14:32เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 256665
01/02/2023 14:08การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 ภายใน 13 ก.พ. 256653
30/01/2023 17:34สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาโดยการขุดลอกกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะอ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ.นาโพธิ์ ม.5 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น68
30/01/2023 17:24สำนักช่าง ได้สนับสนุนรถแบคโฮแขนยาว พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีปรับปรุงพัฒนาลำห้วยพระคือ บริเวณใกล้ที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น (ย่อยศิลา) บ.หนองหิน ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 70
30/01/2023 17:14สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ บ.โนนชาด ม.6 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น54