โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
    โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
    โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
    โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
    โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
    โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
    โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
    โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
    โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
    โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
    โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
    โรงเรียนโนนหันวิทยายน
    โรงเรียนสีชมพูศึกษา
    โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
    โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
   

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

 

   

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา

 

   

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

 

   

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านบ้านบะแค