โครงสร้างการบริหาร
  ฝ่ายบริหาร - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
     
    ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
    043-239194  
    หรือ 043-235143 ต่อ 8235  
 
  นายสิทธิกุล  ภูคำวงศ์ นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 1
043-244681
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2
043-235134
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 3
043-236189
  หรือ 043-235143 ต่อ 8248 หรือ 043-235143 ต่อ 8249 หรือ 043-235143 ต่อ 8250
   
  ที่ปรึกษา - เลขานุการนายกฯ
                                                                       
                   นายสนั่น  พงษ์สมบัติ   นายพงษ์เทพ  มุสิเกตุ        นายเพ็ชร  มูลป้อม นางวัชราภรณ์  ผ่องใส   นายปรัชญา  ผิวผาง      
         ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น   ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น     ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น   เลขานุการนายกอบจ.ขอนแก่น      
                                                                                                      
                        ฝ่ายสภา - นิติบัญญัติ
 
     
    นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร  
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
       
   
  นายตระกูล เจริญเชื้อ   นางนริศรา อรุณเดชาชัย
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 1   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2
       
   

 
    ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล  
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
   
  ฝ่ายข้าราชการ
 
     
    ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา  
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
    043-242492  
    หรือ 043-235143 ต่อ 8236  
   
  นายนพกุล  ปัญญาแก้ว   นางอาซีซะห์  ว่องไว
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  043-235143 ต่อ 8231   043-235143 ต่อ 8231
 
  สำนักปลัด อบจ. สำนักงานเลขานุการ อบจ. กองคลัง
 
  นางสาวศิริวรรณ สุรินทะ นางวราพร หาญชนะชัยกูล น.ส.จุฑารัตน์  สุภโตษะ
  หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เลขานุการ อบจ. ผู้อำนวยการกองคลัง
                                                                  
  สำนักช่าง กองสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   
  นายวิรัติ นาคนชม น.ส.นิศากร  ดอนกระสินธุ์ -ว่าง-
  ผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
       
  สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองกิจการขนส่ง กองพัสดุและทรัพย์สิน
 

  นายนำศิลป์ วิเศษ นางสุภาพร ภูเงิน นางสาวพัชรินทร์  ยิ้มจู
  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
       
  กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน กองการท่องเที่ยวและกีฬา
 
  นายสุวนัย ภูมาศ นางสาวอังคณา ทักษะวิเรขะพันธ์ นายประชิต อึ้งประเสริฐ
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา
       
  สมาชิกสภาจังหวัด
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
  นายณณท์พัชธี กันตวธีระณัต นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว นายสุรพล เชื้อชมกุล
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 3
       
 
  นางอัญชลี เฟื่องทอง นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ นายยุทธนา ชูพันธ์
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 4 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 5 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 6
       
 
  นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร นายปิยพงษ์ ช่างเหลา
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 7 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 8 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 9
       
 
  นายนิรุตติ์ ปานนาค นายวิศรุต ปู่เพ็ง นางกฤษณา วันทอง
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 3
       
       
  นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ กฤษณา ศิริพรรณ
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 1
       
 
  นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข นายวุฒิภัทร เตาะเจริญสุข
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ เขต 2
       
 
  นายณัฐภูมิ หอมทอง นายอุทัย ขุนแก้ว นายเอกชัย สืบสารคาม
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 1
       
 
  นายตระกูล เจริญเชื้อ นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง เขต 2
       
 
  นายจารุพรรณ ภูวสันติ นางวิภา เรืองประเสริฐกุล นายสุพร ค้อนดี
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูเวียง ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.มัญจาคีรี
       
 
  นางปรียานุช ศรีภักดี นายอรรคพล คามดิษฐ์ นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ชนบท ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.อุบลรัตน์
       
 
  นางสุพรรณ ไทยน้อย นายธนะวัฒน์ เต็มธนกิจไพศาล นายสมาส นามพิกุล
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงน้อย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เขาสวนกวาง ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.พระยืน
       
 
  นางนริศรา อรุณเดชาชัย นางศุภลักษณ์ จันปาน นายศรัญ กสิกิจวรกุล
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านแฮด ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.โนนศิลา
       
 
  นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล นายจรูญ อ่วยนอก
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.โคกโพธิ์ไชย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองนาคำ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ซำสูง
       
 
  นายปรัชญา ทองแท่งไทย นายจิรายุ โชติศิลากุล นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เปือยน้อย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า