วิสัยทัศน์
“ต้นแบบแห่งบูรณาการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบดิจิทัล”

พันธกิจ ( Mission )

1.ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรม 
   และจริยธรรม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม และได้มาตรฐาน
   โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน
3.ส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลในการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง และ
   พัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายการพัฒนา
นโยบายที่  1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
นโยบายที่  2 การพัฒนาการศึกษา
นโยบายที่  3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
นโยบายที่  4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
นโยบายที่  5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

คำแถลงนโยบาย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : 15 กุมภาพันธ์ 2564

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2558-2560
         คำนำ
         ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
         ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
         ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น
         ส่วนที่ 4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2558 -2560

 

   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2559-2561
          สารบัญ
          คำนำ
          ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
          ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
          ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น
          ส่วนที่ 4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2559 -2561

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560-2564
        คำนำ      สารบัญ
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
        ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
        ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น
        ส่วนที่ 4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2558 -2560

---------------------------------------------------

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2556-2560
         คำนำ
         บทที่1 บทนำ
         บทที่2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
         บทที่3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
         บทที่4วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
         บทที่5ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
         บทที่6การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2561-2565) 

---------------------------------------------------

แผนพัฒนาสามปี
 แผนสามปี ( พ.ศ 2558 - 2560 )

 แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2561)

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

 แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562)

 แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2562)

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 คำนำ    สารบัญ   ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2   ส่วนที่ 3  ส่วนที่ 4   ส่วนที่ 5

 ยุทธ1 ผ01   ยุทธ2 ผ01   ยุทธ3 ผ01   ยุทธ4 ผ0 ยุทธ5 ผ01   ยุทธ6 ผ01

ยุทธ1 แบบ ผ02ยุทธ2 แบบ ผ02ยุทธ3 แบบ ผ04ยุทธ4 แบบ ผ02ยุทธ 4 แบบ ผ04ยุทธ 5 แบบ ผ04ยุทธ6 แบบ ผ02

 ผ07  ผ08

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

 คำนำ    สารบัญ      เพิ่มเติม ยุทธ 1 ผ01      เพิ่มเติม ยุทธ 2 ผ01     เพิ่มเติม ยุทธ 3 ผ01   

 เพิ่มเติม ยุทธ 4 ผ01    เพิ่มเติม ยุทธ 5 ผ01         เพิ่มเติม ยุทธ 6 ผ01    เพิ่มเติม ยุทธ 1 ผ02

   เพิ่มเติม ยุทธ2 ผ02   เพิ่มเติม ยุทธ3 ผ04          ผ07                            ผ08 ครุภัณฑ์

 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 /2565  

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 / 2565 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 

---------------------------------------------------

แผนการดำเนินการ

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

         ปก                          ยุทธศาสตร์ที่ 1           ยุทธศาสตร์ที่ 2           ยุทธศาสตร์ที่ 3   
        ยุทธศาสตร์ที่ 4        ยุทธศาสตร์ที่ 5           ยุทธศาสตร์ที่ 6

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

        บทนำ                      ยุทธศาสตร์ที่ 1          ยุทธศาสตร์ที่ 2           ยุทธศาสตร์ที่ 3  
       ยุทธศาสตร์ที่ 4        ยุทธศาสตร์ที่ 5           ยุทธศาสตร์ที่ 6           สรุปโครงการและงบประมาณ

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559-2562

แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2563-2565

แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี   
แผนอัตรกำลังพนักงานจ้าง 4 ปี