ลำดับ โครงการ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หมู่ที่ ประเภทงบ ปีก่อสร้าง ปีที่ซ่อม
5374 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 2,13 ตำบลโคกสี - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมืองขอนแก่น โคกสี บ้านหนองไหล 7 ข้อบัญญัติ 2564 -
5373 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมืองขอนแก่น โคกสี บ้านเลิง 8 ข้อบัญญัติ 2564 -
5372 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1,2 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมืองขอนแก่น หนองตูม หนองตูม 1,2 ข้อบัญญัติ 2564 -
5371 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมืองขอนแก่น หนองตูม หนองบัวน้อย 10 ข้อบัญญัติ 2564 -
5370 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น-เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมืองขอนแก่น บึงเนียม บ้านบึงฉิม 4 ข้อบัญญัติ 2564 -
5369 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น-เชียงยืน) บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 (ข้างแสงทวี) ตำบลบึงเนียม - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมืองขอนแก่น บึงเนียม บ้านบึงฉิม 4 ข้อบัญญัติ 2564 -
5368 เสริมผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10062 บ้านทองหลาง - บ้านโต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมืองขอนแก่น บ้านหว้า บ้านทองหลาง 5 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2562 -
5367 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงเทียน บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง - บ้านคำบงพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
น้ำพอง กุดน้ำใส บ้านกุดน้ำใส 1 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2562 -
5366 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ชนบท โนนพะยอม บ้านห้วยอึ่ง 4 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2562 -
5365 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม หนองกุง 8 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2562 -
5364 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมืองขอนแก่น ศิลา โนนม่วง 3 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2562 -
5363 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลจระข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
หนองเรือ จระเข้ หนองแปน 8 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2562 -
5362 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองแสงน้อย อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
เขาสวนกวาง นางิ้ว ขามป้อม 6 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2562 ,
5361 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สาย ขก 2045 (หนองแก-ภูเวียง) ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรีอ จังหวัดขอนแก่น
หนองเรือ โนนสะอาด หนองแก 4 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2562 -
5360 ขุดลอกขยายลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ลำห้วยคันโซ่ บ้านคำคันโซ่ ม.6 ต.คำแคน - ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
มัญจาคีรี คำแคน บ้านคำคันโซ่ 6 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5359 ขุดลอกขยายลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยแจ้งใหญ่ บ้านแจ้งทับม้า ม.10 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - เขต ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
มัญจาคีรี นางาม บ้านแจ้งทับม้า 10 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5358 ขุดลอกขยายลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว บ้านหนองเปล่ง ม.3 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
หนองสองห้อง ตะกั่วป่า บ้านหนองเปล่ง 3 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5357 ขุดลอกขยายลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยหนองตะคอง
หนองสองห้อง ตะกั่วป่า บ้านหนองตะคอง 2 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5356 ขุดลอกขยายลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยดอนตะแบง บ้านดอนตะแบง ม.8 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
หนองสองห้อง ตะกั่วป่า บ้านดอนตะแบง 8 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5355 ขุดลอกขยายลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า บ้านสวองใหม่ ม.8 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม บ้านสวองใหม่ 8 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -