Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

สำนักช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการงานก่อสร้าง งานซ่อมแซม และงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การควบคุมอาคาร การทาสีตีเส้นจราจร และรวมถึงการสำรวจออกแบบเขียนแบบต่างๆ งานก่อสร้างอาคารสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การประมาณราคาเพื่อของบบประมาณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสิ่งแวดล้อม งานบริการเครื่องจักรกล งานผังเมือง เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ จึงกำหนดมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานเพื่อถือเป็นแนวทางดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โดยละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ไม่แสวงหาประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขอรับบริการ
2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ ยึดระเบียบกฏหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
3. มีความใส่ใจและรับผิดชอบ หมั่นตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลการทะเบียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ด้วยความเต็มใจและใส่ใจ
5. มีทัศนคติที่ดี มีกริยาวาจาสุภาพ ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สำเร็จ เสียสละ ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชาชน
6. แจ้งเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้มารับบริการทราบ
7. ใส่ใจศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
8. ใส่ใจและร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อให้งานมีความถูกต้อง โปร่งใสและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยรวม
9. เชิดชูไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน สำนึกและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพงานช่าง

admin 807