Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ  งานซ่อมบำรุงถนน  และงานทะเบียนประวัติโครงการ 
1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ
- งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง  โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง  เช่น  แผนการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังและหินคลุก  แผนการก่อสร้างถนนลาดยาง งานก่อสร้าง ฝาย อ่างเก็บน้ำ หรืออาคารประเภทอื่นๆ แผนงานอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- งานจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายงานทางด้านก่อสร้าง ทางน้ำ และทางบก โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง และการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ                                                                              
-  งานจัดวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและกำกับดูแล การปฏิบัติงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน  และหลักวิชาการ
-  งานอนุญาตใช้  และรายงานการใช้เครื่องจักรกล  โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประจำปี
-  งานดูแล  บำรุง  รักษา  เครื่องมือ เครื่องใช้  และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพร้อมทั้งรายงานทรัพย์สินประจำปีตามระเบียบพัสดุฯ
-  งานให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การสนับสนุนการก่อสร้าง ทางด้านเทคนิควิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-  งานควบคุม ติดตาม ประสานงาน และกำกับ ดูแลการ ปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
-  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง  เช่น แผนการซ่อมบำรุงบำรุงรักษา ฝาย อ่างเก็บน้ำ และประเภทอื่นๆ แผนงานช่วยเหลือตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ  และแผนงานอื่นๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-  งานจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายงานทางด้านซ่อมบำรุงทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง และการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-  งานจัดวางอัตรากำลัง  เจ้าหน้าที่  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และกำกับดูแล  การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงแหล่งน้ำให้เป็นไปตามแผนงาน  และหลักวิชาการ
-  งานขออนุญาตใช้  และรายงานการใช้เครื่องจักรกล  โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
-  งานเบิก-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
-  งานรวบรวมจัดทำประวัติโครงการ  เช่น  ประวัติการบำรุง  ประวัติการพัฒนาแหล่งน้ำ และงานอื่นทีมีส่วนเกี่ยวข้อง
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานของงานประจำเดือน และประจำปี
-  งานดูแล บำรุง รักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพร้อมทั้งรายงานทรัพย์สินประจำปีตามระเบียบพัสดุฯ
-  งานให้คำปรึกษา  แนะนำ และให้การสนับสนุนการซ่อมบำรุงแหล่งน้ำทางด้านเทคนิควิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-  งานควบคุม ติดตาม ประสานงาน  และกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานซ่อมบำรุงถนน  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงถนน  โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง เช่น  แผนการซ่อมบำรุงถนนผิวจราจรลูกรังและหินคลุกแผนการบำรุงรักษาทางลาดยาง  หรือประเภทอื่นๆ แผนงานช่วยเหลือตามที่ร้องขอ และแผนงานอื่น ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-  งานจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายงานทางด้านซ่อมบำรุงถนน  โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง   และการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-  งานจัดวางอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแล การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงถนนให้เป็นไปตามแผนงานและหลักวิชาการ
-  งานขออนุญาตใช้และรายงานการใช้เครื่องจักรกล   โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
-  งานเบิก-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
-  งานรวบรวมจัดทำประวัติโครงการซ่อมบำรุงถนนทางด้านวิศวกรรมโยธา  เช่น ประวัติการบำรุงรักษาทาง  และงานอื่นทีมีส่วนเกี่ยวข้อง
-  งานระวังชี้แนวเขตที่ดิน  ในเขตทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำทุกเดือน และประจำปี
-  งานดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้  และทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพร้อมทั้งรายงานทรัพย์สินประจำปีตามระเบียบพัสดุฯ
-  งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  และให้การสนับสนุนการซ่อมบำรุงถนนทางด้านเทคนิค วิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-  งานควบคุม ติดตาม ประสานงาน และกำกับ  ดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. งานทะเบียนประวัติโครงการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานรวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
-  งานพัสดุภายในฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
-  งานพัฒนาเครื่องจักรกลให้ใช้งานสอดคล้องกับภารกิจ  งานอื่นๆ ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
-  งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
-  งานรวบรวมข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเสมอ
-  งานจัดทำแผนการจัดหา จัดซื้อพัสดุงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงประจำปี
-  งานดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ใบประมาณราคา ใบเบิกวัสดุและน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-  งานควบคุมการเบิก - จ่าย พัสดุ  และน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-  งานตรวจสอบ  และรายงานพัสดุคงเหลือ  และเสื่อมสภาพประจำปี
-  งานควบคุมตัดยอดเงิน โอนเงินงบประมาณ โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และผู้บังคับบัญชามอบหมาย

admin 3810