Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายสาธารณูปโภค

นายธนัญพงศ์ เพ็ชรกอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายสุริยา ถานอาดนา
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
นายวรวิชญ์ กาญจนปภากูล
วิศวกรสุขภิบาลปฏิบัติการ
นายสุพรรณ สินชัย
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสมัย หอมทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
ว่าที่ ร.ต. มานพ ศุภธีระ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายมานพ อุทัยทิพย์
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายเขมินทร์ โวสงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุพัฒน์ สีเชียงสา
พนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง
นายชัยวัฒน์ เพียศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง
นายวุฒิพงษ์ ทะสุนทร
พนข.รถยนต์
นายชลิต มวนมนตรี
จ้างเหมาบริการ
admin 2405