Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ฝ่ายเครื่องจักรกล

ฝ่ายเครื่องจักรกล

ฝ่ายเครื่องจักรกล  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และงานควบคุมการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
1. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานจัดทำแผนงานซ่อมเครื่องจักรกล  และยานพาหนะภาคสนามประจำปี
-  งานจัดทำแผนงานซ่อม  และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะภายในโรงซ่อมและภาคสนามประจำปี
-  งานดำเนินการซ่อมเครื่องจักรกล  และยานพาหนะที่ปฏิบัติงานภายในโรงซ่อมและภาคสนาม
-  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะตามกำหนดเวลา
-  งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องจักรภายในโรงซ่อมเครื่องจักรกล
-  งานตรวจสอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้งบำรุงรักษา เครื่องจักรกลเครื่องยนต์ เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับโลหะ และเครื่องทุ่นแรง
-  งานตรวจสอบสาเหตุอาการชำรุดของเครื่องจักรกล  และยานพาหนะก่อนซ่อม
-  งานปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ
-  งานบำรุงรักษาอุปกรณ์  และเครื่องมือ  เครื่องจักรกลในสนาม
-  งานติดตามผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล  และยานพาหนะภาคสนาม
-  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  และสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานให้ความช่วยเหลือด้วยเครื่องจักรกลแก่ราษฎร  และหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
-  งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
-  งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  ภายหลังซ่อม
-  งานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล และยานพาหนะ
-  งานจัดทำสถิติ ทะเบียนประวัติ การซ่อมเครื่องจักรกล
-  งานตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปและรายงานหาสาเหตุการชำรุดของเครื่องจักรกลและยานพาหนะก่อนและหลังซ่อม
-  งานทดสอบสภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานพัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
-  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  และจัดทำแผนงานวิศวกรรมเครื่องกลประจำปี
-  งานพัสดุ และจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานและเบิกจ่ายเงินประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
-  งานจัดทำแผนการจัดหา จัดซื้อพัสดุเครื่องจักรกล  และยานพาหนะประจำปี
-  งานจัดทำแผนการจัดหา จัดซื้อพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุหล่อลื่นประจำปี
-  งานดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุจัดทำใบสั่งซื้อ ใบแจ้งซ่อม ใบประมาณราคา ใบเบิกวัสดุและอะไหล่คงคลัง
-  งานประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานดำเนินการซื้อวัสดุ  และงานจ้างซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานดำเนินการจัดซื้อพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
-  งานตรวจสอบ  และรายงานพัสดุคงเหลือ  และเสื่อมสภาพประจำปี
-  งานควบคุมตัดยอดเงิน  โอนเงินงบประมาณ ค่าซ่อม  และค่าวัสดุเครื่องจักรกล
-  งานควบคุมการเบิก-จ่าย เครื่องมือซ่อม ในห้องเครื่องมือ  และทำใบเบิก-จ่าย
-  งานควบคุมการเบิก - จ่าย พัสดุ  น้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรและยานพาหนะ
-  งานพัฒนาอาคาร สถานที่ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริการส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
-  งานดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้  และทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพร้อมทั้งรายงานทรัพย์สินประจำปีตามระเบียบพัสดุฯ
-  งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. งานควบคุมการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
-  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของงาน
-  งานดำเนินการต่อทะเบียนเครื่องจักรกล  และยานพาหนะประจำปี
-  งานควบคุมและรายงานการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานระบบสารสนเทศภายในศูนย์เครื่องจักรกล
-  งานควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงภายในศูนย์เครื่องจักรกล
-  งานจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเพื่อทำสถิติต่างๆ ของเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย

admin 2368