Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ฝ่ายออกแบบ

ฝ่ายออกแบบ

นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
นางสาวผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์
นักผังเมืองชำนาญการ
นายยิ่งยง ดงอานนท์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายสุเมธ มาเมือง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายลั่นกรุง ผดุงกิจ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายณฐกันต์ พุทธิพัทธ์สกุล
สถาปนิกชำนาญการ
นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน
สถาปนิกชำนาญการ
นายปิยะชาติ สระบัว
สถาปนิกชำนาญการ
นายตะวัน สารสร
สถาปนิกชำนาญการ
นายสมเพ็ชร นาทัน
นายช่างโยธาอาวุโส
นายกฤษฎา งามลำยอง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายอุเทน อุปลี
นายช่างโยธาอาวุโส
นางภัทรพรรณ แพงศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสุพจน์ เพิ่มพูล
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวัชระ พิมพ์คช
นายช่างโยธาอาวุโส
นายเดชพล ตาลสุก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวัลลภ มีนิลดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพจนาจ พาที
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกิตติ ครึบกระโทก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายภูวเรศ อรรคอุดม
สถาปนิกปฏิบัติการ
นายอธิวัฒน์ วัฒนาอุดมชัย
สถาปนิกปฏิบัติการ
นายปิยพงษ์ ประพันธ์พจน์
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายธนาธิป อุคำ
นายช่างผังเมืองปฏิบัติการ
นายเอกชัย ไชยสิทธิ์
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
นางสาวพรรษา เข็มปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสิทธิพงษ์ แสนเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
admin 3216