Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ฝ่ายเครื่องจักรกล

ฝ่ายเครื่องจักรกล

นายไพบูลย์ นามโส
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายธนกร ธระเสนา
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
นายณัฐวุฒิ โคกลือชา
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
นายสุนทร ทองกาสี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
จ่าเอกอุทัย สมีพวง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายจุมพล รุ่งแจ้ง
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายสุบิน เจริญเหง่า
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายวิเชียร เรืองเกตุ
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายอลงกต หลวงจันทร์
ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล
นายณัฐพล สาสิม
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายสำลี สุขเกษม
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายศรีสงคราม ประสมศรี
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายชัยโย ศรีพันนาม
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายธนา บุญมาหล้า
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายสุรสิทธิ์ พลอยงาม
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายทองพูล คำแก้ว
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายอภิสิทธิ์ อดทน
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายจักรพงษ์ ศรีโนนม่วง
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายกฤษดา เทพเรียน
พนข.เครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเลิศณรงค์ ยมมูล
พนข.รถยนต์
นายศักดิ์ดา เสนเคน
พนข.รถยนต์
นายพิชิต จุดศรี
พนข.รถยนต์
นายวิทยา หมายสอนกลาง
พนข.รถยนต์
นายชัยประสิทธิ์ สุไกรธิ
พนข.รถยนต์
นายไชยวัฒน์ โชคสวัสดิ์
พนข.รถยนต์
นายเอกยุทธ บูโฮม
พนข.รถยนต์
นางสำเนียง ชาติหาญ
พนง.คนงานทั่วไป
นายไพฑูรย์ เย็นเหลือ
พนง.จ้างเหมาบริการ
นายเสนีย์ สิงหาจันทร์
พนง.จ้างเหมาบริการ
นายเฉลิมเกียรติ สิทธิหาโคตร
พนง.จ้างเหมาบริการ
นายณัฐชนน ชาติชนบท
พนง.จ้างเหมาบริการ
admin 2289