Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายสุริยา นาทัน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายพรภิรมย์ ครโสภา
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
นายอภิสิทธิ์ พาพวย
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายธนายุทธ บัวพรม
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายกิตติ ตื้อปั้น
นายช่างโยธาอาวุโส
นายพงศ์ธร ใจแน่น
นายช่างโยธาอาวุโส
นางวิไลลักษณ์ การะพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอณุจิตร ดาราชาติ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายภาณุรัตน์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
admin 2242