Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ฝ่ายออกแบบ

ฝ่ายออกแบบ

ฝ่ายออกแบบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิชาการ งานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง และงานธุรการ
1. งานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
- งานจัดทำแผนประจำเดือน ประจำปี และแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- งานรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ จัดทำร่างงบประมาณประจำปีของกองช่าง
- งานจัดทำแผนงานโครงการ วิเคราะห์ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของโครงการตามหลักวิชาการ
- งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
- งานกำหนดมาตรฐานงานด้านช่าง
- งานจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงข่ายงานสาธารณูปโภค
- งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประจำปี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. งานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ
- งานการให้คำปรึกษา แนะนำวิชาการด้านทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุคุณภาพงาน
- งานจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
- งานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุ และคุณภาพงานทางด้านวิศวกรรม
- งานให้ความช่วยเหลือหน่วยงานอื่นในการทดสอบ ควบคุมคุณภาพวัสดุ และคุณภาพงาน
- งานกำหนดมาตรฐานทางด้านงานทดสอบ
- งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประจำปี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ
- งานการให้คำปรึกษา แนะนำวิชาการด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรม
- งานจัดทำแผนงานโครงการ วิเคราะห์ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของโครงการ ตามหลักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรม
- งานจัดทำแผนงานโครงการ งานการวางผัง การออกแบบ และการควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
- งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
- งานกำหนดมาตรฐานงานด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรม
- งานจัดทำมาตรฐานการกำหนดราคาวัสดุอุปกรณ์ และอัตราค่าจ้างแรงงานก่อสร้าง
- งานตรวจสอบแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
- งานจัดทำทะเบียนประวัติอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
- งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประจำปี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ
- งานวางผังเมืองรวมจังหวัด และการให้การสนับสนุนในการจัดทำผังเมืองเฉพาะแก่ท้องถิ่นอื่น
- งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านการ ผังเมืองแก่ประชาชน เอกชน และส่วนราชการอื่น
- งานกำกับและติดตามสถานภาพ ระบบบริการพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นฐาน
- งานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสำรวจ วิเคราะห์ ศึกษาด้านประสิทธิภาพ
- การจัดเก็บข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง
- งานสำรวจ ออกแบบ จัดทำแผนที่ภาษีท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประจำปี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

admin 2724