Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพัชภร สุรสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพิศมัย อาจพินิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวดาวรรณ ชุมอภัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอิสราภรณ์ แสนโชติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุภัท์ฉรา หล้าหา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอุมากรณ์ สำเภาเงิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชไมพร กิจเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
admin 2135