Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
รองนายก อบจ.ขอนแก่น
นายวิรัติ นาคนชม
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
นายบวร ชินอ้วน
ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
นายสมถวิล น้อยวัน
ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นายธนัญพงศ์ เพ็ชรกอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายสุริยา นาทัน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายไพบูลย์ นามโส
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายทองไทย กิตติทองศรี
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
นางพัชภร สุรสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
admin 2915