Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสนับสนุนทรัพยากรกู้ชีพกู้ภัย  งานทรัพยากรน้ำ  และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานพัสดุภายในฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานจัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุเกิดสาธารณภัย
-  งานดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานด้านวิศวกรรมการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย
- งานจัดทำแผนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา-ธารณภัย
-  งานวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล  งานซ่อมบำรุง  และควบคุมการปฏิบัติการของเครื่องจักรกล  และยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย
-  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง
-  งานจัดให้มีความปลอดภัยการจราจร และขนส่งในทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-  งานตรวจตราให้คำแนะนำแก่เจ้าของอาคารที่มีความเสี่ยงภัย ๙ ประเภท ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ. ๒๕๔๒
-  งานให้การสนับสนุนการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ เพื่อป้องกันอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และชุมชนต่างๆ ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)
-  งานติดตามประสานงาน  ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง  เพื่อการบรรเทาสา-ธารณภัย
-  งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ  และดำเนินการกู้ภัยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
-  งานฟื้นฟูพื้นที่  ที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประสานงานจังหวัดขอนแก่นเพื่อรวมกันให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย แบบบูรณาการ
-  งานรายงานผลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือน  และประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย                   
2. งานสนับสนุนทรัพยากรกู้ชีพกู้ภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานพัฒนาเครื่องจักรกลให้ใช้งานสอดคล้องกับภารกิจ งานอื่นๆ ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
-  งานจัดทำแผนงานสนับสนุนทรัพยากรผู้ชีพ- กู้ภัย
-  งานให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อกู้ชีพ - กู้ภัย
-  งานควบคุมการใช้เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์กู้ชีพ – กู้ภัย
-  งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์กู้ชีพ –กู้ภัย
-  งานจัดซื้อ - จัดจ้างพัสดุกู้ชีพ – กู้ภัย
-  งานปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะ วัสดุ และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย
-  งานให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
-  งานให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ชีพ - กู้ภัย ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร้องขอ
-  งานให้ความรู้ คำปรึกษา และคำแนะนำ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ที่ใช้ในการกู้ชีพ กู้ภัยแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานทรัพยากรน้ำ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานจัดทำแผนงานตรวจสอบข้อมูลสำรวจ  เพื่อนำมาออกแบบ  ศึกษา  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ หรือสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการนำข้อมูลมาทำการเขียนแบบ และออกแบบ โครงการแหล่งน้ำทุกๆ  โครงการตามแผนงานที่ได้บรรจุเข้าแผนไว้แล้ว  
-  งานวางแผนโครงการฯ แหล่งน้ำได้เข้าแผนไว้แล้ว นำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญก่อนหรือหลังเพื่อความรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความต้องเร่งด่วน
-  งานพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กโครงการดลอกหนองน้ำ คลองธรรมชาติการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำ
-  งานจัดทำแผน/โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
-  งานสำรวจออกแบบ ประมาณการ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  ซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค
-  งานตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลการพัฒนาและซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล งานวางแผนการใช้ การควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ชุดพัฒนาบ่อบาดาล
-  งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำแก่ราษฎรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
-  งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการพัฒนาลุ่มน้ำและแหล่งน้ำต้นทุนอื่น ๆ
-  งานวางแผนการใช้งานและควบคุม กำกับดูแลเครื่องจักรกล ในงานก่อสร้างแหล่งน้ำขุดลอก คูคลอง ที่เป็นโครงการจัดทำเอง
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  และประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานจัดทำแผนงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-  งานระบบบำบัดน้ำเสีย
-  งานระบบจัดเก็บขยะ และกำจัดขยะ
-  งานระบบการจัดการมลพิษทางเสียงและทางอากาศ
-  งานระบบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
-  งานควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
-  งานจัดการเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดมลพิษ เช่น เทคโนโลยีสะอาดวิเคราะห์และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-  งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  และประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย

admin 2156